UN เรียกร้อง Fed และธนาคารกลางทั่วโลก ‘หยุดขึ้นดอกเบี้ย’

ข่าวธุรกิจ

UN เรียกร้อง Fed และธนาคารกลางทั่วโลก ‘หยุดขึ้นดอกเบี้ย’ เพราะกระทบประเทศกำลังพัฒนา

UN เรียกร้องให้ Fed และธนาคารกลางอื่นๆ ทั่วโลก ระงับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพราะเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจประเทศกำลังพัฒนาในรายงานประจำปีเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) ระบุว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศกำลังพัฒนา หากยังคงมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วโดยคาดว่า การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed 1% จะกระทบกับผลผลิตทางเศรษฐกิจในประเทศร่ำรวย 0.5% และจะกระทบผลผลิตทางเศรษฐกิจในประเทศยากจน 0.8% ในอีกสามปีข้างหน้า

ข่าวธุรกิจ

นอกจากนี้ UNCTAD คาดการณ์ว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed จนถึงปีนี้ จะกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศยากจนกว่า 3.6 แสนล้านดอลลาร์ในอีกสามปีข้างหน้า (ราว 14 ล้านล้านบาท) และการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่อง จะยิ่งสร้างความเสียหายเพิ่มเติม‘ยังมีเวลาให้ถอยออกจากภาวะถดถอย’ รีเบกา กรินสแปน เลขาธิการ UNCTAD ระบุ‘เรามีเครื่องมือในการคุมอัตราเงินเฟ้อและยังสนับสนุนกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด แต่แนวทางปฏิบัติในปัจจุบันเป็นอันตรายต่อกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา และเสี่ยงจะทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยทั่วโลก’ทั้งนี้ หน่วยงานของสหประชาชาติลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกในปี 2565 ลงเป็น 2.5% จาก 2.6% จากคาดการณ์ในเดือน มี.ค. และคาดว่าการเติบโตจะชะลอตัวลงเหลือ 2.2% ในปี 2566