ศูนย์คุณธรรม เดินหน้าต่อรุ่น 2 Moral Hackathon ออกแบบเพื่อสังคม 2566

“ศูนย์คุณธรรม” เดินหน้าต่อ รุ่นที่ 2 โครงการ Moral Hackathon 2023 การออกแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2566 เพื่อเป็นเเรงขับเคลื่อนแห่งสังคมคุณธรรมให้กลุ่มเยาวชนมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เตรียมจัดการแข่งขันแฮกกาธอน (Hackathon) รุ่นที่ 2 หลังการแข่งขันครั้งแรกประสบความสำเร็จได้รับการตอบรับและเสียงชื่นชมอย่างมากมาย ตลอดจนเป็นแรงผลักดันให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ในการออกแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยในการจัดการแข่งขันแฮกกาธอน (Hackathon) ครั้งนี้ จะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการและข้อกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมการแข่งขันให้มีความเข้มข้น และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเชื่อมโยงกับงานขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กำลังผลักดันมากขึ้น

การจัดการแข่งขัน Moral Hackathon 2023 : การออกแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “Moral Move” เเรงขับเคลื่อนแห่งสังคมคุณธรรม เป็นส่วนหนึ่งของงานสนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงนโยบายด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ซึ่งมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมแฮกกาธอน (Hackathon) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแนวคิด การออกแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ให้เยาวชนที่มีความสนใจงานด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมได้สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาคุณธรรมในสังคมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งการรณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีหรือพฤติกรรมเชิงบวกให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

โดย Moral Hackathon 2023 จัดการแข่งขันภายใต้ข้อกำหนด 1. ออกแบบแนวคิดนวัตกรรมด้านจิตสาธารณะ ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างความเปลี่ยนเเปลงทางสังคม ที่ส่งผลทันทีในปัจจุบันและสามารถส่งผลต่อเนื่องได้ในอนาคต 2. นวัตกรรมที่ออกแบบอาจมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) หรือเป็นนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ต่อสังคม 3. สามารถนำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นรูปธรรมได้จริง และสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระดับกลุ่ม หรือระดับสังคม

การศึกษา ศูนย์คุณธรรม

การแข่งขัน Moral Hackathon 2023 ของปีนี้ เพิ่มความพิเศษมากยิ่งขึ้นจากครั้งแรก เริ่มจากเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยกำหนดให้ผู้สมัครอยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 25 ปี ตารางกิจกรรมการแข่งขัน จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ช่วงการคัดเลือกผู้สมัคร โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ผ่านเข้าสู่การแข่งขันโดยพิจารณาจาก Clip VDO แนะนำตัว และเมื่อผ่านการคัดเลือกจะเข้าสู่ กิจกรรม Bootcamp ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อเฟ้นหาสุดยอดไอเดียเข้าสู่การแข่งขัน Hackathon เป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน โดยมีเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท

ข่าวการศึกษษเพิ่มเติม>>>>เลขาฯ กพฐ.แถลงข่าวศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ “เด็กเหนือรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เทคโนโลยีก้าวล้ำ นำภูมิปัญญาสู่สากล

เลขาฯ กพฐ.แถลงข่าวศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ “เด็กเหนือรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เทคโนโลยีก้าวล้ำ นำภูมิปัญญาสู่สากล

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)

ข่าวการศึกษา

เป็นประธานการแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ “เด็กเหนือรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เทคโนโลยีก้าวล้ำ นำภูมิปัญญาสู่สากล” โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน และประธานหอการค้าจังหวัดน่าน ร่วมกันแถลงความพร้อมของทุกหน่วยงาน เพื่อร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เลขาธิการ กพฐ. ได้กล่าวถึง การส่งเสริมสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีมาอย่างต่อเนื่องในทุกปี สานต่อเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาที่มุ่งหวังให้การจัดงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียนเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ศักยภาพของผู้เรียน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างพื้นฐานด้านประสบการณ์และอาชีพในอนาคต แสดงออกถึงผลสำเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน การเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน ขอบคุณความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วนที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งนี้ สำหรับการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ มีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดน่าน โดยในด้านการเตรียมความพร้อมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 และ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่จัดการแข่งขัน การจราจร ความปลอดภัย การบริการด้านต่างๆ โดยความร่วมมือของสถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานด้านสาธารณสุข สถานที่ตำรวจ หอการค้าจังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน ผู้นำชุมชน และภาคธุรกิจในพื้นที่ ที่จะจัดการแข่งขัน และรองรับการให้บริการผู้มาร่วมงาน มีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนทราบในทุกช่องทาง การจัดสถานที่แข่งขันได้กระจายไปในแต่ละพื้นที่ในจังหวัดน่าน เพื่อความสะดวกในการจราจร ที่พัก และบริการต่างๆ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 รับผิดชอบจัดการแข่งขันในระดับปฐมวัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย การงานอาชีพ ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกิจกรรมคอมพิวเตอร์ นักบินน้อย สพฐ. ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สถานที่แข่งขันในอำเภอเมืองน่าน อำเภอภูเพียง และอำเภอเวียงสา